About Us

Đây là kênh kết nối giữa nhà trường và sinh viên với nhau để chúng ta có thể chia sẻ những kiến thức quý báu cũng như những câu chuyện của từng bạn.

Nhằm gắn kết nhà trường và sinh viên lại với nhau từ đó chúng tôi có thể biết được những nguyện vọng của các em cũng như các em sẽ hiểu nhau hơn từ đây các em sẽ giúp đỡ nhua trong quá trình học tập và rèn luyện.