Nội quy

Tất cả các bạn học sinh đều có thể viết những nội dung lên đây, tất cả các chủ đề miễn không được viết chủ đề:

  • Nội dung đồi trụy
  • Kích động chông phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Không được dùng website để PR cho một dịch vụ nào khác.

Website chủ yếu chia sẻ kiến thức trong trường như Lập trình, các dự án hay, các bài viết hay về lập trình.

Nếu ai vi phạm sẽ bị tước ngay quyền đăng bài và chỉ còn lại quyền đọc bài viết.